Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Sportovních akcí WH Ski Academy s.r.o. (dále jen „Sportovní akce“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – Pořadatel WH Ski Academy s.r.o., Na chmelnici 624/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 096 67 539, (dále jen „WH Ski Academy “).

 

 1. PŘIHLÁŠENÍ na Sportovní akci – WH Ski Academy organizuje sportovní akce v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v závazné přihlášce na Sportovní akci pro účastníky. Pořadatel Sportovní akce má během ní právo na úpravy programu Sportovní akce v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Vztah vzniká odesláním závazné přihlášky na Sportovní akci prostřednictvím https://www.whskiacademy.com/nabizime/ a uhrazením zálohy, nebo plné ceny Sportovní akce. Plná cena Sportovní akce se platí zároveň s potvrzením závazné přihlášky Sportovní akce. Přijetí závazné přihlášky a zařazení do Sportovní akce potvrdí WH Ski Academy e-mailem. Pokud je Sportovní akce již obsazena v den, kdy WH Ski Academy obdrží přihlášku, bude účastníkovi nabídnuto místo náhradníka, nebo mu bude vrácena již zaplacená částka v plné výši vzájemně dohodnutým způsobem. Účastníkem Sportovní akce s nárokem na plný program Sportovní akce se stává účastník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je WH Ski Academy oprávněn zrušit účast a vyřadit účastníka ze Sportovní akce. Účastník o tom bude písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o storno poplatky mu bude vrácena. Platnými doklady účastníka Sportovní akce jsou závazná přihláška na Sportovní akci potvrzená WH Ski Academy a potvrzení o plné úhradě ceny Sportovní akce.

 

 1. CENA – Cena Sportovní akce je smluvní cenou mezi WH Ski Academy a účastníkem. Je považována za zálohu až do realizace Sportovní akce. WH Ski Academy má právo zvýšit původní cenu Sportovní akce v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny v průměru o více než 10 %. V případě zvýšení ceny Sportovní akce o více než 10 procent může účastník do 14 dnů po oznámení této skutečnosti zrušit svou účast na Sportovní akci bez stornovacích poplatků. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit rozdíl ceny. Zvýšení ceny o méně než 10 % není považováno za důvod k odstoupení od závazné přihlášky na Sportovní akci a v tomto případě pro odstoupení platí stornovací podmínky.

 

 1. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY – Účastník má právo kdykoliv před zahájením Sportovní akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení na emailovou adresu WH Ski Academy (info@whskiacademy.com). Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornovací poplatky. Cenou v tomto odstavci se rozumí platná cena bez uplatnění

 

STORNOVACÍ POPLATKY:

do 60 dnů 0% z ceny

59 – 40 dnů 30 % z ceny

39 – 20 dnů 70 % z ceny

19 – 8 dnů 80 % z ceny

7 – 2 dny 90 % z ceny

den před odjezdem, v den odjezdu, jestliže se nedostaví k zahájení akce, přeruší účast na Sportovní akci z vlastní vůle, má-li neplatné nebo neúplné cestovní doklady – 100 % z ceny

 

Stornovací poplatky, mimo základního manipulačního poplatku, se neplatí, pokud účastník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí se závaznou

 

přihláškou na Sportovní akci. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem WH Ski Academy jinak.

 

 1. ZRUŠENÍ Sportovní akce WH Ski Academy má právo v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků Sportovní akci zrušit (např. v důsledku neodvratitelné události – hrozba teroristického útoku, živelná pohroma v místě konání, výjimečný stav apod. – nebo při nevyhovujících přírodních podmínkách – nedostatku sněhu atp.). WH Ski Academy je povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným co nejdříve po rozhodnutí, že akce bude zrušena. Při zrušení Sportovní akce před jejím započetím se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během Sportovní akce se vrací poměrná náhrada.

 

 1. CESTOVNÍ DOKLADY – WH Ski Academy nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v souvislosti s neplatnými cestovními doklady účastníka a veškeré náklady z toho plynoucí nese plně účastník.

 

 1. VĚKOVÉ A ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ – Každý účastník by měl zvážit náročnost Sportovní akce vzhledem ke své kondici a zdravotnímu stavu a případně svou účast konzultovat se svým lékařem. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit Sportovní akce pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. Mládež od 15 do 18 let se může zúčastnit i bez doprovodu, ale pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Účastník je povinen informovat WH Ski Academy o své případné vážné nemoci trvalejšího charakteru (epilepsie, astma apod.). WH Ski Academy si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv účastníka o předložení lékařského dobrozdání.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍ AKCE Účastník se účastní Sportovní akce a jejího programu dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. WH Ski Academy a vedoucí jednotlivých aktivit nenesou žádnou odpovědnost za nevhodnou výstroj a výzbroj ani za případné nedodržování bezpečnostních pravidel ze strany účastníka. Odesláním závazné přihlášky na Sportovní akci prostřednictvím https://www.whskiacademy.com/nabizime/ se účastník zavazuje řídit se během Sportovní akce pokynů vedoucích Sportovní akce, chovat se tak, aby nerušil její průběh nebo ostatní účastníky, respektoval zákony navštívené země a zasazoval se o dobré jméno České republiky. V případě individuálního programu je povinen informovat vedoucího Sportovní akce o plánované aktivitě a programu. Vedoucí Sportovní akce má právo vyloučit účastníka z části programu, pokud jeho vybavení a okamžitý zdravotní stav neodpovídají náročnosti programu, zejména je-li účastník pod vlivem alkoholu či omamných látek. V krajním případě může vedoucí vyloučit účastníka ze Sportovní akce. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění programu ze strany WH Ski Academy a nezakládá právo na náhradu. WH Ski Academy neručí za majetek účastníků v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za zdraví účastníků, avšak v průběhu Sportovní akce jeho vedoucí vyvinou maximální úsilí, aby tato rizika minimalizovali. Účastník se zavazuje, že se během Sportovní akce bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

 

 1. REKLAMACE – Účastník má právo reklamovat program, který mu nebyl poskytnut v plném rozsahu či kvalitě, nebo byla-li porušena uzavřená závazná přihláška na Sportovní akci. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u zástupce WH Ski Academy. Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, je nutné pořídit zápis s uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení a zástupce WH Ski Academy jej potvrdí. WH Ski Academy  je povinen reklamaci přijmout a předat k posouzení vedení společnosti , které ji vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího podání. Účastníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 1 týdne od skončení Sportovní

 

 1. POJIŠTĚNÍ – V ceně Sportovní akce není zahrnuto žádné cestovní pojištění ani pojištění léčebných výloh v zahraničí. Účastník je povinen uzavřít před odjezdem vhodné cestovní pojištění do zahraničí vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí, a to na celou dobu trvání Sportovní akce včetně dopravy na

V ceně Sportovní akce není zahrnuto Pojištění storna Sportovní akce.

 

 1. STRAVOVÁNÍ – Pokud není v propozicích uvedeno jinak, není na Sportovní akci zajištěno stravování. Ubytování je v apartmánech s kuchyní.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Registrací na sportovní akci udělujete v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů WH Ski Academy s.r.o. se sídlem Na chmelnici 624/12, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, jakožto správci a zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce.

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, není-li to nezbytné k vlastnímu zajištění akce (např. ubytování v hotelu, zajištění dopravy a programu). Po skončení akce WH Ski Academy uchovává jen jméno, příjmení a e- mailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení v případě souhlasu (viz bod 14) a případně další údaje, pokud jejich archivace vyplývá ze zákona.

Máte právo přístupu k osobním údajům a další práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat.

V případě zájmu o informaci, jaké údaje o vás shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, zašlete žádost e-mailem na info@whskiacademy.com (předmět „Přístup k údajům“).

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – V případě zájmu můžete udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou.

V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení vám na poskytnutou e-mailovou adresu budeme zasílat info sdělení s pozvánkami na aktuální akce a nabídkách produktů a služeb. Pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, tj. odhlášení newsletteru, zašlete e-mail s předmětem „storno info sdělení“ na info@whskiacademy.com

 

 1. SOUHLAS K POUŽITÍ FOTO/VIDEO MATERIÁLU – Účastník a jím zastupované osoby opravňují WH Ski Academy k využívání fotografií či audiovizuálních záběrů s jejich vyobrazením, a to k publikaci v tištěných médiích, na internetu, audiovizuálních nosičích a příbuzných produktech, a vzdávají se tímto jakýchkoli osobnostních práv či finančního odškodnění souvisejících s publikací těchto fotografií či

 

 1. ODPOVĚDNOST – Každý účastník se účastní akce na své vlastní riziko. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné újmy zdravotní i jiné vzniklé v průběhu konání Sportovní akce!

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny sportovní akce WH Ski Academy. Tyto Všeobecné podmínky platí pro všechny, kteří uzavřeli závaznou přihlášku na Sportovní akci. Tento dokument je k dispozici na https://www.whskiacademy.com

 

 

V Olomouci dne: 4. 8. 2021                         

KEMP KITZSTEINHORN - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Kemp Saalbach-Hinterglemm - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA  INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


   SKUPINOVÁ VÝUKA – (OD 2 DO 6 OSOB) - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


    ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


     FIREMNÍ AKCE- NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA


      Rodinný Kemp Kitzsteinhorn - nezávazná poptávka       Kemp Mölltaler Gletscher - nezávazná poptávka        Rodinný Kemp Mölltaler Gletscher - nezávazná poptávka         KEMP KITZSTEINHORN - NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA          Rodinný Kemp Kitzsteinhorn - nezávazná poptávka